"The Schemes". Issue 179

Url: https://www.youtube.com/watch?v=ESbzcfddDaU

Issue 179 from 13.07.2018

Tags: "The Schemes. Corruption in the details", Igor Kononenko, Artem Sytnyk, NABU, First National, Petro Poroshenko, Radio Svoboda, Ukraine, corruption