Vladimir Parasiuk kicked a SBU representative Vasyliy Pisniy

Url: http://www.youtube.com/watch?v=r-F1veQaxoY

Tags: Parasiuk, Radio Svoboda, Security Service of Ukraine, Ukraine