Veche in Sloviansk, 25.01.2015

Url: http://www.youtube.com/watch?v=hp20vYEKhus

Tags: Radio Svoboda, Slovyansk, Ukraine, veche