"The Schemes". Kolomoisky's cortege visits Tymoshenko, Avakov and Granovsky

Url: https://www.youtube.com/watch?v=m0kis8XsvSA

Tags: "The Schemes. Corruption in the details", Avakov, Kolomoysky, First National, Radio Svoboda, Ukraine, Yulia Tymoshenko, corruption