"The Schemes". Issue 111

Url: http://www.youtube.com/watch?v=Ft6Whv9JU1Q

"The schemes" - project of Radio Svoboda and UA:First Channel.

Host: Natalya Sedletska

Tags: "The Schemes. Corruption in the details", E-declaration, Zaporozhye region, First National, Petro Poroshenko, Radio Svoboda, Ukraine, Khmelnitskyi region, corruption, president