The "Money": Last bribe, homeless mayors and lost Mezhyhirya

Url: http://www.youtube.com/watch?v=MeLSFTWIIvE

Tags: Kyiv, Mezhyhirya, Ukraine, deputy, corruption