Radicals visited Rinat Akhmetov's office

Url: http://www.youtube.com/watch?v=0ocJ_zPQ3ss

Tags: Akhmetov, Radio Svoboda, Ukraine, protests