President Poroshenko: the new prosecutors - that is what society wants to see

Url: http://www.youtube.com/watch?v=bDADOlryvqk

Tags: Viktor Shokin, Attorney General, Poroshenko, Ukraine, president