President Poroshenko: "I personally met with Gryzlov"

Url: http://www.youtube.com/watch?v=RnKLl5PyAVc

Tags: Petro Poroshenko, Ukraine, president