Poroshenko signed the resignation of Kolomoiskiy

Url: http://www.radiosvoboda.org/media/video/26919400.html

Tags: Kolomoysky, Poroshenko, Radio Svoboda, Ukraine, resigning