Poroshenko wants to build in the historic zone without permission

Url: http://www.youtube.com/watch?v=JPyfGNr-e_Q

Tags: Poroshenko, Radio Svoboda, Ukraine