Poroshenko about Savchenko: "They'll break their teeth on our Nadiya"

Url: http://www.youtube.com/watch?v=nSbPyECdVLc

Tags: Nadia Savchenko, Poroshenko, Ukraine, president