"Our Money". Novinsky, Nefyodov, Shevtsov - united by hackers

Url: https://www.youtube.com/watch?v=i668xKWPxpw

Issue 313 from 02.03.2020.

Tags: "Our Money", Vadym Novinsky, Maxym Nefyodov, Ukraine, corruption, hackers