One year without Nemtsov

Url: http://www.youtube.com/watch?v=1EsY-FUREzM

Tags: Sotnik.TV, Boris Nemtsov, Crimea, Radio Svoboda, Russia, Sevastopil