One year ago Sentsov and Kol'chenko were sentenced to prison

Url: http://www.youtube.com/watch?v=LkHsuJggtkg

Tags: Kolchenko, Crimea, Oleg Sentsov, Ukraine, occupation