New head of the Donetsk region about "vata", Goebbels and Putin

Url: http://www.youtube.com/watch?v=cZN2P2v97I4

Tags: Donets'k region, Putin, Radio Svoboda, Ukraine