"Money", 14.02.2017

Url: http://www.youtube.com/watch?v=ZWV3_uvGI2g

Tags: 1+1, Ukraine, banks, corruption