MONATIK, Victory of Ukraine, protests in Paris, Boyko, Turchynov: #@)₴?$0 with Michael Schur #9

Url: https://www.youtube.com/watch?v=hVG-5FbXnqQ

Tags: Volodymyr Groysman, Michael Shchur, Petro Poroshenko, Ukraine, Yuriy Boyko