Mikheil Saakashvili visited Zhytomyr

Url: http://www.youtube.com/watch?v=kz05M2gOvNI

Tags: Zhytomyr, Mikheil Saakashvili, Odessa region, Ukraine, governor, reforms