Inhabitants of Slovyans'k banished deputy of the "Party of Regions" Levchenko

Url: http://youtu.be/azatEHwb6dw

Tags: Levchenko, Party of Regions, Slovyansk, Ukraine, protests