Lyashko, gay-catastrophy, chickenpocalypse: #@)₴?$0 With Michael Schur #32

Url: https://www.youtube.com/watch?v=h16LfnMBgYA

Tags: Kyiv, Michael Shchur, Oleg Liashko, Ukraine