Lustration

Url: http://youtu.be/9JZe7bGIyV4

Tags: Babylon'13, Verkhovna Rada, Kyiv, Ukraine, lustration, protests, clashes