Lyashko: "It's not a compromise, it's fucking shit !"

Tags: Verkhovna Rada, Kyiv, Oleg Liashko, Ukraine, Yanukovych