Gladkovsky and Ukroboronprom (secret correspondence, part 3)

Url: https://www.youtube.com/watch?v=7w2-JWkoI3Y

Tags: Gladkovskyi, Ukraine, Ukroboronprom, corruption