Conflict between Barna and Yatsenyuk at Verkhovna Rada, 11.12.2015

Url: http://www.youtube.com/watch?v=4gDF7ib66yY

Tags: Verkhovna Rada, Prime Minister, Ukraine, Yatsenyuk, fight, deputy