Children's camp opened in Yanukovych' Mezhyhirya residence

Url: http://www.youtube.com/watch?v=SLuYdZKKTnE

Tags: Mezhyhirya, Radio Svoboda, Ukraine, Yanukovych