Boris Grebenshchikov sang in Kyiv metro

Url: http://www.youtube.com/watch?v=z44GEhSao8k

Second video:

Tags: Boris Grebenshchikov, Ukraine, subway