Barna told about causes of conflict with Yatsenyuk

Url: http://www.youtube.com/watch?v=5tchgKKulsE

Tags: Verkhovna Rada, Ukraine, Yatsenyuk, fight, deputy