Arseniy Yatsenyuk resigned

Url: http://www.youtube.com/watch?v=E-O5jE1Vg6c

Tags: Prime Minister, Ukraine, Yatsenyuk