Arseniy Yatseniuk's speech at the Ukrainian-German Economic Forum

Url: http://www.youtube.com/watch?v=Hbo4OY49Wto

Tags: Merkel, Germany, Prime Minister, Ukraine, Yatsenyuk, economy