Anthem of Ukraine on synthesizer from the soldier of "Donbas"

Url: http://www.youtube.com/watch?v=TMki6SQC41o

Tags: Anthem, Radio Svoboda, Ukraine, battalion "Donbas", anthem of Ukraine