On May 1, 2014 in Slavyansk

Url: http://youtu.be/KmzLzabu8dU

Tags: Donbass, Slovyansk, Ukraine, demonstration