#@)₴?$0 with Michael Schur №5

Url: http://www.youtube.com/watch?v=3tjEOAp7D5M

Tags: Volodymyr Groysman, Michael Shchur, Poroshenko, Ukraine, Yulia Tymoshenko