Travel to Ukraine

Url: http://www.youtube.com/watch?v=chs_euzy7fk

Kyiv, Odesa, Bilgorod-Dnistrovskyi, Kherson, Zaliznyy Port, Lviv, Chernivtsi, Khotyn, Kamenetz-Podilskyi, Bakota.

Tags: Kyiv, Lviv, Odessa, Ukraine, tourist

Other videos