"Saturday Interview" with Artem Sytnyk on Radio Svoboda, 19.08.2017

Url: http://www.youtube.com/watch?v=koiTIMCHqJg

"Saturday Interview" with NABU' Director Artem Sytnyk at Radio Svoboda.

Tags: Artem Sytnyk, NABU, Radio Svoboda

Other videos