Legislation, Instagram, Lyashko, Poroshenko: #@)₴$0 with Michael Schur #2

Url: https://www.youtube.com/watch?v=A1sZxLcqd-g

Issue #2 from 21.10.2018

Tags: Michael Shchur, Oleg Liashko, Poroshenko, Ukraine