Key promises of politicians this week 01-08.05.2015: Poroshenko, Mosiychuk, Semenchenko

Url: https://www.youtube.com/watch?v=3adVsVs4Gms

Tags: Petro Poroshenko, Semen Semenchenko, Ukraine, deputy, president